ABO

ABO BESTELLUNG:

Österreich:

6 Ausgaben € 17,- oder 3 Ausgaben € 9,- 

EU-Ausland:           

6 Ausgaben € 28,- oder 3 Ausgaben € 15,-.  

 

Bestellung:                            

office@musikpost.at oder per Post an: Musikpost, Langgasse 6/4, 1230 Wien, Telefon: 0043 664 1141 009                                       

 

Erscheinungsweise:

Alle 2 Monate (Jänner, März, Mai, Juli, September, November)